KANGASNIEMI, Irene

TUNNUSTELLEN, TUTKAILLEN, EPÄILLEN JA ETSIEN NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN KUVALLISESTA ILMAISUSTA

Lopputyö 28.3.1994

Lopputyö on opetuskokeilu, joka toteutettiin Näkövammaisten ammatillisessa koulutus- ja kehit tämiskeskuksessa, Espoon Leppävaarassa sijaitsevassa Arlainstituutissa (entiseltä nimeltään Näkövammaisten ammattikoulu).

Lopputyö jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa selvitetään tutkimuksen taustaa ja kartoitetaan aikaisempia aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja tutkielmia ja niistä saatuja tuloksia. Lisäksi tarkastellaan aiheeseen liittyvää sekä suomenkielistä kirjallisuutta ja kirjoitelmia että vieraskielistä kirjallisuutta. Ensimmäisessä osassa selostetaan taidekasvatuksen asemaa näkövammaisten ammatil lisessa koulutuksessa sekä määritellään tutkimukseen läheisesti liittyviä käsitteitä. Ensimmäisen osan lopussa täsmennetään myös tutkimuskysymykset.

Toinen osa sisältää opetuskokeilun, joka sijoittuu ajalle 26.3 - 10.12.1993. Mukana kokeilussa on kolme näkövammaista aikuista, joilla on kaikilla eriasteinen näkövamma. Opetuskokeilun tarkoituksena on etsiä vastauksia tutkimuskysymyksiin: Mitkä ovat tutkimuksessa mukana olevien näkövammaisten taiteelliselle toiminnalle ominaisia piirteitä? ja Mikä merkitys taiteellisella toiminnalla on tutkimuksessani mukana oleville näkövammaisille? Osa sisältää runsaasti kokeilussa olevien näkövammaisten autenttista kerrontaa sekä valokuvia taiteellisen toiminnan seurauksena syntyneistä taideteoksista.

Opetuskokeilussa näkövammaiset saivat käsitellä heitä askarruttavia kysymyksiä ja elämäntilanteitaan: tapahtumia, kokemuksia, havaintoja, mieli- ja muistikuviaan sekä tunteitaan. He pohtivat myös sekä omaa että ryhmässä mukana olevien näkö- ja (kuulo-)vammoja (vammaa).

Opetuskokeilussa mukana olleiden näkövammaisten taiteellinen toiminta ja toiminnan seurauksena syntyneet taideteokset välittävät tietoa kokeilussa mukana olleiden näkövammaisten maailmasta. Opetuskokeilu on ensimmäinen näkövammaisten ammatilliseen koulutukseen ja taidekasvatukseen liittyvä tutkimus Suomessa.

AINEISTO: Kirjallinen raportti 140 s.
ASIASANAT: Näkövammaiset, kuvallinen ilmaisu, taidekasvatus
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Kuvaamataidon opetuksen laitos