JUUJÄRVI, Paula

KOTINUMMEN KESÄ. KUVALLISEN ILMAISUN OPETUSPROJEKTI LEIKKIPUISTOSSA

Lopputyö 25.3.1994

Lopputyö on raportti kuvallisen ilmaisun opetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta helsinkiläisessä Kotinummen leikkipuistossa sen kesätoiminnan yhteydessä.

Kirjallinen osuus käsittää leikkipuistotoiminnan tavoitteiden ja toiminnan määrittelyn ja kuvailun. Leikkipuisto kuuluu päivähoidon piiriin, jossa toiminta keskittyy ulkotyöskentelyyn. Päivähoidon tavoitteisiin kuuluu myös huolehtia esteettisen kasvatuksen, kuten kuvataidetoiminnan järjestämisestä. Kuvataidetoiminta on kuitenkin ollut vähän suunniteltua ja keskittynyt enemmän askarteluun ohjaajien vähäisen kuvataiteen opettamisen tarvittavan tiedon ja taidon vuoksi. Askartelu on ollut suosittua, koska se tarjoaa nopeasti tuloksia. Toisaalta askartelun tavoitteena on kädentaitojen, opettamisen sekä kannustaminen itsenäiseen suunnitteluun ja ilmaisuun pelkän jäljentämisen ja koristelun asemasta.

Lapsen toiminta perustuu pitkälti leikkiin, jonka avulla lapsi hahmottaa maailmaa ja työstää kokemuksiaan. Leikkipuistossa leikinomainen työskentely on keskeisin toimintamenetelmä. Opetusprojektissa haluttiin hyödyntää leikin kasvatuksellisia mahdollisuuksia ja sen antamaa virikeaineistoa myös kuvataideopetuksen järjestämisessä.

Kuvallisen ilmaisun opetusprojektin toteuttaminen tapahtui leikkipuiston toimintatuokioiden yhteydessä. Opetuksen lähtökohtana olivat leikkipuiston pihaympäristön tarjoamat virikkeet ja tavoitteena antaa lapselle valmiuksia monipuoliseen luovaan työskentelyyn. Lopputyön toinen osa koostuu näiden opetustuokioiden kuvailusta ja oppilastöiden tarkastelusta tavoitteiden toteuttamisen kannalta. Tuokiossa kuvaillaan päivän tapahtumia, työskentelyhetkiä ja töiden syntyä.

Opetuksen toteuttamiseen vaikutti keskeisesti leikkipuistotoiminnan ominaisuudet; vapaaehtoisuus, suuret ikäjakaumat sekä ulkotoiminta. Vaikutus ilmeni oppilaiden päivittäisessä vaihtumisena, tuokioiden epäsäännöllisyytenä, sekä yksittäisen oppilaan tavoitteellisen oppimisen arvioinnin vaikeutena. Toisaalta vapaaehtoisuuden suoma spontaanius mahdollisti opetuksen soveltamisen muuttuvien tilanteiden mukaisesti. Ikäerot vaikeuttivat tehtävien soveltamisen jokaisen lapsen kehitystasoa vastaavaksi, toisaalta sekaryhmissä vaikutteet rohkaisivat pienempien työskentelyä. Ulkotoiminta loi virikkeellisen ympäristön kuvataiteelliselle työskentelylle, mahdollisuuden luonnonmateriaalien käyttöön, luonnossa työskentelyyn, liikkumatilaan, suurten ryhmätöiden toteuttamiseen sekä leikinomaiseen työskentelyyn.

AINEISTO: Kirjallinen tutkielma 75 s.
ASIASANAT: Kuvallisen ilmaisun opetus, leikkipuisto, päivähoito
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Taidekasvatuksen osasto