HANNULA, Kaisa, SILLANPÄÄ, Tutta

TOISIN

Lopputyö 15.3.1994

TOISIN oli 3-12 vuotiaille lapsille suunnattu näyttely Valtion taidemuseossa 28.1. - 28.3.1993. TOISIN-näyttelyn avulla haluttiin avata ovia nykytaiteen maailmaan tavalla, joka luotti lapsen omaan tapaan nähdä ja tulkita. Taidetta lähestyttiin toden ja epätoden rajamailla liikkuen, tarinaa kertoen, eri aisteja viritellen, uteliaisuutta herätellen, ihmeitä etsien, materiaaleja tutkien, kokeillen ja leikkien. Samalla haluttiin kiinnittää huomiota myös arkipäivästä löytyviin ihmeisiin.

Näyttely koostui kolmesta osuudesta, joista kaksi oli näyttelytyöryhmän mukaan kutsumien taiteilijoiden toteuttamia installaatioita. Jan-Erik Andersson kertoi omassa salissaan nykyajan versioita kolmen pienen porsaan tarinasta. Anu Tuominen puolestaan rakensi tilastaan tavarapaljouden täyttämän "Wunderkammerin". Kolmas, näyttelyn keskelle sijoittunut osuus oli meidän, Kaisu Hannulan ja Tuttu Sillanpään lopputyö.

Tutkimme osuudessamme Ateneum-rakennuksen elementtejä ja etsimme toisenlaisia lähestymistapoja nykytaiteeseen. Ateneum-rakennuksesta valitsemamme elementit olivat pylväs, julkisivun Engel-reliefi ja päätykolmio. Pylväitä ja Engeleitä muuntelimme eri materiaaleja kokeillen ja niillä leikkien. Päätykolmion toimme maan tasalle ja herätimme henkiin rakentamalla installaation, joka koostui tämänpäivän käyttö- ja taide-esineistä. Nykytaidetta esittelemme Nykytaiteen museon kokoelmista valitun teoskokoelman kautta. Teoksia lähestyttiin vääristävien ja rajaavien linssien läpi katsoen.

Näyttelyssä työskentelimme sekä opastaen että museon työpajassa opettaen. Työpajojen yleisteemana oli toisto, joka oli myös näyttelyosuutemme hallitsevin piirre.

Tässä lopputyön kirjallisessa osassa kerrotaan näyttelyn suunnittelusta ja kulusta viidestä eri näkö kulmasta. Ensin esitellään Ateneum-rakennuksesta valitut elementit ja sitten niitä käsitellään toisinnäkemisen, materiaalin, eri aistien ja symboliikan kautta. Vierailevien taiteilijoiden osuuksista kerrotaan haastatteluissa ja opetuksesta sekä työpajoista omissa kappaleissaan.

AINEISTO: Näyttely 28.1 - 28.3.1993 ja kirjallinen osa 101 s.
ASIASANAT: Museopedagogiikka, nykytaide, näyttelyt, lapset
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto ja Kuvaamataidon opetuksen laitos