Osasto: Graafisen suunnittelun osasto
Koulutusohjelma:
Tekijä: Räty Veli-Pekka
Työn nimi: Pelien leikki (KOKO NIMI TIIVISTELMÄSSÄ!)
Työn laji: Tohtorin väitöskirja

Pelien leikki : lasten tietokonepelien suunnittelusta sekä käytöstä erityisesti vammaisten lasten kuntoutuksessa Pelit ovat kuvastaneet yhteiskuntaa ja kuuluneet olennaisesti kulloiseenkin yhteis-kuntaan ja aikakauteen. Pelit ovat tietyn aikakauden lasten ja aikuisten tapahtumia. Nyt meidän aikanamme pelivälineiksi ovat tulleet myös tietokoneet ja tietokonepelit. Olen tarkastellut lasten tietokonepelejä taideteollisina ja kuvallista viestintää sisältävinä tuotteina, pelien tekijöiden ja peli-suunnittelun näkökulmaa sekä pelien käyttäjien näkökulmaa. Lasten tietokonepeleillä tässä tutkimuksessa tarkoitan tietokonepelejä, jotka on suunniteltu alle kouluikäisille lapsille. Tietokonepeli on tekijöidensä ilmaisuväline. Tavoitteena on saada pelaajat katsomaan ja kuuntelemaan, mitä sanottavaa tekijöillä on. Kyse on kommunikaatiosta, yhteiseksi tekemisestä, ja vuorovaikutteisuudesta. Tekijät haluavat lähestyä lasta, lyöttäytyä hänen ystäväkseen, välittää kokemansa tunteet pelaajalle ja saamaan pelaajat jakamaan tekijöiden ajatukset. Kun pelaaja on vuorovaikutuksessa pelin kanssa, hän on pelin välityksellä vuoro-vaikutuksessa myös pelin tekijöiden kanssa. Pelien käyttäjinä tutkimuksessani ovat olleet monivammaisten lasten kuntouttajat, jotka käyttävät tietokonepelejä jokapäiväisessä työssään, vammaisten lasten ja nuorten aikuisten kuntoutuksessa. Moni-vammaisilla lapsilla on erilaisia ongelmia kommunikaatiossa, liikkumisessa ja päivittäisissä toiminnoissa, joiden takia käsitteiden oppiminen, asioiden syy-seuraus-suhteiden ja niiden yhteenkuuluvuuden ymmärtäminen ja siten sosiaalisen toimintakyvyn kehittyminen helposti viivästyvät verrattuna vammattomiin ikätovereihin. Lasten sosiaalinen toimintakyky kohentuu myös pelaten ja leikkien, mutta vammaisten lasten perinteiset pelit ja leikit ovat erilaisia kuin vammattomien. Kuntoutuksessa kuntouttaja ja lapsi kommunikoivat pelin teemoista, tekevät peliä ja sen aihepiiriä yhteiseksi. Tietokonepelien pelaaminen tuottaa vastaavanlaista kommunikaatiota ja vuoro-vaikutusta, jota vammattomat lapset kokevat pelatessaan ja leikkiessään perinteisiä pelejä ja leikkejä sekä kommunikoidessaan niistä edelleen. Leikin ja pelin varjolla lapsi kehittyy kommunikoimaan ja olemaan vuorovaikutuksessa sekä pelin että ihmisten kanssa. Kuntoutus-tilanteessa moni-vammaisilla lapsilla on peliä pelatessaan määräysvalta, mitä he haluavat tehdä ja miten nopeasti.  Tämä on omiaan kohentamaan lapsen itsetuntoa, kommunikaatiokykyä sekä muitakin sosiaalisen toimintakyvyn alueita, mikä edistää lapsen kehittymistä ja itsenäistä elämää. Kommunikaatio ja vuorovaikutus tietokonepelin kanssa siirtyvät silloin eteenpäin kommunikaatioksi ja vuoro-vaikutukseksi muiden ihmisten kanssa. Tietokonepeleillä on silloin merkittävä osansa yhteiskunnassamme. Ennen kuin vammainen lapsi pääsee käyttämään tietokonepeliä kuntoutuksessa, kuntouttaja on päättänyt, mitkä pelit ostaa ja mitä peliä käyttää kunkin lapsen kanssa. Tutkimukseni näytteiden perusteella kuntouttajat nojaavat tietokonepelien valinnassaan visuaalisen esitys-tavan perinteisiin ja tuttuihin kuvallisiin ratkaisuihin. Uudenlaiset visuaaliset lähestymis-tavat torjutaan. Lapsen edun mukaista on kuitenkin hyväksyä, tarkastella ja pelata uusia tietokonepelejä, joissa on myös aiemmista peleistä poikkeva visuaalinen esitystapa. Näin vammaisten lasten visuaalistenkin kokemusten piiriä voi laajentaa ja edistää sosiaalisen toimintakyvyn kohentumista. Tietokonepelit tasa-arvoistavat vammaisia lapsia myös visuaalisessa maailmassa.

Aineisto: kirja
Asiasanat:
Säilytyspaikka: TaiK:n kirjasto
Sivumäärä: 221
Salassapitoaika päättyy: