Osasto: Graafisen suunnittelun osasto

Tekijä: Paajanen Kari

Työn nimi: Valokuvasta kuvaksi. Analogisesta menneisyydestä digitaaliseen tulevaisuuteen- valokuvan historiasta kriittisen teoria läpivalaisemana

Aika: 1999

Työn laji: Lisensiaatintyö

 

Tämä tutkimus on kaksiosainen. Taiteellinen osuus käsittää Mehr Licht muitimedia cd-romin ja kirjallinen osuus analysoi valokuvan historiaa kriittisen teorian näkökulmasta sekä pohtii analogisen valokuvakuittuurin muuntumista digitaaliseksi.

Työ yhdistää erilaisia tekstitutkimuksia ja kytkeytyy läheisesti postmodernistiseen ajatteluun ja katseen teoriaan. Tutkirnuspohja on sosiologisessa kuittuuritutkimuksessa, joka huomioi valokuvan osaksi yhteiskunnallista arkikäytäntöä ja -ajattelua. Tästä syystä tutkimus on kirjoitettu esseemuotoiseksi.

Työssä tarkastellaan millaisessa kontekstissa analoginen ja digitaalinen valokuva on syntynyt ja miten tämä on heijastunut kuvien käyttöön, niiden esittämiseen, tulkitsemiseen ja arvostukseen.

Tutkimus tekee ruumiinavauksen analogisen valokuvan patologiselle historialle. Se selvittää, miten valokuvaa on syntymästään asti muokattuja mihin kaikkeen se on ollut osallisena. Se purkaa kuvankäsittelyn yksioikoisen yhdistämisen digitaaliseen kuvaan ja osoittaa, että kuvanmuokkaaminen on aina läsnä valokuvauksessa ja ettei kuvan estetiikka ole viaton. Valokuva ei ole koskaan yksi. Se ei elä myöskään yksin jossain hermeettisessä esteettisessa maailmassa. Valokuva on visuaalisen maailman eräs tuotettu ja merkityksillä varustettu elementti. Se on sekä todellisuuden heijastaja että sen rakentaja. Kriittisen teorian piirissä valokuva ymrnärretäänkin representaatioksi muiden kuvallisten ja kielellisten representaatioden joukkoon, mediaksi muiden medioiden rinnalla.

Miljoonien kuvien virrassa katseemme ei ole enää neitseellinen. Simuitaanitulkkaamme jatkuvasti näkemäämme aikaisempaan. Elämme jatkuvassa kuvavälkkeessä josta on tavaratalomusakin tapaan tullut kuvakkia ( kuva potenssiin kuva) - kuvavirtaa. Maailma simuloituu, sillä katsomme kuvia jo toisten kuvien kautta

 

 

Aineisto: CD-ROM ja tutkimusosa

Asiasanat: valokuva, valokuvahistoria, kriittinen teoria, representaatio, analoginen, digitaalinen, cd-rom, multimedia