Pvm: 3.11.1996
Osasto: Graafisen suunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Tekijä: Otsamo Pentti
Työn nimi: Miten sarjakuvapiirtäjäksi tullaan
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni kirjallinen osa on pääosin omiin kokemuksiini perustuva selvitys sarjakuvaharrastuksen muuttumisesta vähitellen ammatiksi. Omakohtaisen aineiston lisäksi olen käyttänyt lähteinä muiden sarjakuvapiirtäjien haastatteluista keräämääni vertailevaa aineistoa. Haastateltujen ikä- ja kansallisuusjakauma on paria poikkeusta lukuun ottamatta melko suppea, koska olen keskittynyt vertailukelpoisuuden nimissä lähinnä oman ikäryhmäni sarjakuvantekijöihin, jotka ovat kyenneet tekemään sarjakuvantekemisestä ammatin Suomessa. Haastattelin itse kolmea sarjakuvapiirtäjää, Sami Toivosta, Tiina Pajua ja Pentti Nuortimoa, ja lisäksi käytin sarjakuva-alan lehdissä julkaistuja haastatteluja, tärkeimpänä lähteenäni Suomen sarjakuvaseuran Sarjainfo.

Pyrin selvittämään, miten eri piirtäjien lähtökohdat poikkeavat toisistaan ja onko mahdollisia eroavaisuuksilla vaikutusta urakehitykseen. Tärkeimmiksi tekijöiksi sarjakuvapiirtäjän kehityksessä paljastui kiinnostus kuviin ja piirroksiin yleisesti, erityinen kiinnostus sarjakuviin, halu toteuttaa itseään nimen omaan sarjakuvan keinoin ja usko omiin kykyihin. Esimerkiksi lapsuuden kotiolot poikkesivat haastatelluilla paljonkin, ja mahdollisuudet kulttuuritarjonnan hyödyntämiseen olivat vaihtelevia. Nykyisin sarjakuvien peruslukemistoksi laskettavat teokset ja nimikkeet olivat kuitenkin tulleet tutuiksi kaikille haastatelluille jo lapsuudessa tai harrastuksen aikuvaiheissa. Monesti kirjasto oli ratkaisevassa asemassa sarjakuvatietouden levittäjänä. 70-luvun alusta ilmestyneen Sarjainfon jakama sarjakuvatietous on varsinkin monelle syrjäseudulla asuneelle piirtäjälle ollut erittäin tärkeä.

Käsittelen tekstissäni lyhyesti myös sarjakuvan tulevaisuutta ja sarjakuvan asemaa taidekentässä. Sarjakuvahan on muuttunut historiansa aikana lasten viihdykkeestä yhä enemmän tekijänsä itseilmaisun välineeksi.

Lopputyöni produktio-osa koostuu vuosina 1989-1995 käsikiroittamistani ja piirtämistäni sarjakuvanovelleista, jotka olen koonnut Pöykapseli-nimiseksi sarjakuva-albumiksi. Albumin kustansi tamperelainen sarjakuvaseura Suuri Kurpitsa syksyllä 1995. Sarjakuvat olen toteuttanut vaihtelevilla tekniikoilla ja erilaisista kokeiluista tulikin kuin itsestään albumin visuaalisesti määräävin tekijä. Osa sarjoista on julkaistu aikaisemmin muissa julkaisuissa. Aiheiltaan sarjakuvat poikkeavat toisistaan suuresti. Osa tarinoista on täysin fiktiivisia, osa 1öyhästi omaelämämänkerrallisia. Ajallisesti varhaisimmat sarjat on julkaistu pienlehdissä ja uusimmat kaupallisen kustantajan toimesta Kanadassa. Lopputyöni ohjaajina ovat toimineet Matti Hagelberg ja Juho Hämäläinen.

Aineisto: sarjakuva-albumi, kirjallinen osa, näyttely
Asiasanat: Sarjakuva-albumi, kirjallinen osa, näyttely, sarjakuvakilpailut
Säilytyspaikka: TAIK:N kirjasto
Sivumäärä: 25