OSASTO: GRAAFISEN SUUNNITTELUN OSASTO
KOULUTUSOHJELMA: GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA
TEKIJÄ: MUHUJÄRVI SISSU SIRPA MAARIT
TYÖN NIMI: KIRJA (1-2)
TYÖN LAJI: LOPPUTYÖ

Lopputyöproduktion "kirja (1-2)" eräänä lähtökohtana on ollut tutkia käsitteellisen ajattelun ja tulkinnallisen sisällön mahdollisuuksia ja rajoituksia käyttötaiteen kentässä.

Perinteisen kirjamuotoilun rinnalle tuodaan käsitteellisen kirjan käsite. Aihepiiriä lähestytaän määritteiden kautta: kirja esittää väittämiä käsitteen, käsitetaiteen ja taiteen olemuksesta. Tulkintoja sovelletaan tekstilliseen ja kuvalliseen muotoon: määrittely - määriteltäva. Subjektiivinen näkökulma rajaa määritteiden ja otosten valikoiman. Tekstilliset ajatukset rakentuvat kirjan sivuille puhuttuun muotoon: analyysia, irtonaisia lauseita, keskustelua. Tekstisisällön rakenne on kehämäinen: käsitteen määritelmä palaa käsitteeseen, sisällön tulkinta jätetään vastaanottajalle. Taitollinen rakenne on pelkistettyja ilmava, lähes askeettinen.

Kuvallinen kirja soveltaa käsitetaiteen määritelmiä. Kuva on tautofoninen, piinaava. Kirjan kuva toistuu sivuilla muuttumattomana. Kuvan välittämä viesti voi olla symbolinen, abstrakti jopa absurdi. Tekijän suhde kuvaan ja sen sisältöön on tavallaan persoonaton, välineellistynyt: tulkinta ja reaktiot tapahtuvat tekijän tietoisuuden ulkopuolella. Kirja haastaa lukijan kyseenalaistamaan annetun viestin sisältöjä. Kirja esittää toistuvasti retorisia kysymyksiä: mitä on käsite, mitä on kirja.

"Kirja"-produktioon liittyvä kirjallinen tutkielma valottaa työn tausta-ajatuksia tuoteseloste-muistio -tyylisessä muodossa. Tutkielma on kooste produktioon oleellisesti Iiittyvistä kysymyksen asetteluista: kirjan määritelmä yleisesti, kirjan symboliikka, kirjatyyppi, kirjan käsite.

Kokonaisuudessaan lopputyöproduktio "kirja" koostuu kolmesta erillisestä osiosta: tekstikirjasta (sitaatit), kuvakirjasta (tautufoninen kuva) ja ne yhteen Iiittävästä kotelorakenteesta. Kirjan rakennemateriaalit ovat perinteiset paperi, kartonki ja pahvi. Kirjat ovat laajuudeltaan 188 sivua (forinaatti 210 x 260 mm) ja tekniseltä toteutusmuodoltaan I-väri valokopioita (tekstikirja) ja 4-väripainatuksia (kuvakirja). Kirjat ovat paperisidottuja kappaleita.

AINEISTO: Kirja: tekstikirja (1), kuvakirja (2), kotelo, kirjallinen tutkielma
ASIASANAT: Kirja, käsitetaide
SÄILYTYSPAIKKA: TAIK kirjasto
SIVUMÄÄRÄ: 2 x 188