Osasto: Visuaalisen kulttuurin osasto
Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu
Tekijä: Kovanen, Erika
Työn nimi: Lapsuudesta ja rumasta
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 58

Tiivistelmä:

Lapsuudesta ja rumasta
- maalattuja uudelleentulkintoja lapsuuden valokuvista
sekä pohdintoja rumasta ja kauniista

Lopputyö on kaksiosainen: se sisältää sarjan akryyli- ja tussimaalauksia
sekä maalaamisen herättämistä ajatuksista kootun kirjallisen tutkielman.

Lopputyön lähtökohtana on ollut tarve hahmottaa omaa maailmankuvaa
maalauksen keinoin ja tämän konkreettisen työn kautta pohtia estetiikan
ja sisällön suhdetta yleisemmin. Visuaalisen kulttuurin tekijänä -
graafisena suunnittelijana ja kuvittajana - on tärkeää tarkastella sitä,
mihin erilaisin visuaalisin ratkaisuin pyritään ja millaisia arvoja
esteettiset valinnat pitävät sisällään. Tulla näin tietoisemmaksi siitä,
mitä kieltä käyttää antaessaan sisällölle visuaalisen muodon.

Maalaaminen on visuaalisen muodon saavaa ajattelua ja fyysistä
intuitiivista toimintaa. Maalaustyötä tehdessä kirkastui kiinnostukseni
kohteeksi maailman (ja minuuden) kaksijakoinen hahmottamistapa sekä sen
sudenkuopat. Kaksijakoisesti nähtynä asioiden luonne on joko-tai. Tässä
lopputyössä kaksijakoisen maailmankuvan symboleiksi ja
'kattokäsitteiksi' nousevat kaunis ja ruma.

Olen käyttänyt maalausteni lähtökohtina omia lapsuusvalokuviani.
Aikuiselle minälle lapsuuskuvat ovat nostalgisia. Perhealbumin lapsuus
on kaunis onnela - maailma, jossa on olemassa yksiselitteisesti
yleispäteviä asioita kuten alkuperäisyys, aitous, totuus, viattomuus ja
puhtaus. Valokuvien sisältämä nostalgia on kaipuuta tähän menneeseen
maailmaan. Maalatessa oleellista on ollut halu rikkoa tätä nostalgiaa ja
siten hyväksyä elämän moniarvoisuus - myös sen ristiriidat, rumuus ja
keskinkertaisuus.

Kirjallinen osa taustoittaa hiukan kaunista ja rumaa käsitteinä sekä
tarkastelee maalausprosessin lisäksi kauniin ja ruman näkökulmasta
visuaalista viestintää yleensä. Mielestäni eri visuaaliset kontekstit -
esimerkiksi graafinen suunnittelu, kuvitus ja kuva - toimivat eri tavoin
suhteessa kauniiseen ja rumaan. Karkeasti ottaen graafisen suunnittelun
perusteet nojaavat yhä antiikin kauniiseen, kuvitus liikkuu sekä
estetisoivan kauniin että ristiriitaisen ruman alueella ja kuva
(=taiteen konteksti) on jo kauan sitten ottanut omakseen nimenomaan
ruman.

Aineisto: diat ja sidottu kirja
Asiasanat: maalaaminen, perhealbumi, ruma, kaunis, uudelleentulkinta
Säilytyspaikka: graafisen kirjasto, TAIKin kirjasto
Salassapitoaika päättyy: heti