Osasto: Visuaalisen kulttuurin osasto
Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu
Tekijä: Juusela, Tuuli
Työn nimi: Näkymiä, Julkisivutypografia osana paikan kokemista ja kaupunkikuvallista mielenmaisemaa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 87

Tiivistelmä:

Lopputyöni kolme oleellisinta pohdinnallista kysymystä ovat: Miten perustella julkisivutypografian merkityksellisyys? Voiko julkisivutypografia olla osa paikan kokemusta? Mikä on sen mielikuvallinen arvo?
Tarkastelen sekä kirjallisin että kuvallisin keinoin julkisivutypografian olemusta ja merkitystä kaupunkikuvassa sekä yleisellä ja yksityisellä että konkreettisella ja abstraktilla tasolla. Yleisen tason merkityksiä pohdittaessa keskitytään niihin kaupunkikuvallisiin kokemuksiin joissa voi katsoa olevan jokaiselle kaupunkikuvan kokijalle yhteisiä piirteitä, kun taas yksityisen tason merkityksiä tarkasteltaessa keskitytään jokaisen havainnoitsijan henkilökohtaisiin ja siten hyvin ainutlaatuisiin kokemuksiin. Abstraktilla tasolla liikuttaessa käsittelen teoreettisia ajatusrakenteita joihin rinnastamalla omat kaupunkikuvaa ja julkisivutypografiaa koskevat näkemykseni, yhdistän teorian osaksi konkretiaa, tässä tapauksessa arkipäiväistä kaupunkiympäristöä. Pohdinnan lähtökohtina ovat typografia ja arkkitehtuuri sekä niiden keskinäinen suhde, jolle haen merkityksiä nimenomaan kaupunkitilan havainnoitsijan kautta. Havainnoitsijan rooli kaupunkitilan merkityksellistäjänä tulee esille muun muassa käsittelemieni ympäristön, paikan, tilaan juurtuneen kokemuksen ja mielenmaiseman käsitteiden yhteydessä.
Lopputyön kuvallinen osuus koostuu neljästätoista stereoskooppisesta kuvasta, jotka esittävät Helsingin kantakaupungin alueella sijaitsevia typografisia julkisivuja. Kunkin kuvan kautta katsojalle avautuu näkymä paikkaan, jossa arkkitehtuuriin kiinteästi kuuluvat typografiset yksityiskohdat viestivät osana kyseisen paikan identiteettiä. Osan julkisivuista olen valokuvannut päivällä ja osan yöllä, koska haluan tuoda esille eron päivän ja yön näkymien ja niiden tunnelmien välille.
Stereoskooppiseen kuvaan perustuva kolmiulotteisuuden havaitseminen tukee
kirjallisessa osuudessa esittämiäni ajatuksia ja näkökulmia jotka liittyvät kaupunkiympäristön kokemuksellisuuteen ja sen henkilökohtaisuuteen. Kuvan kolmiulotteinen havaitseminen tekee mahdolliseksi sen, että kuvia tarkasteleva ihminen pääsee sisälle valitsemaani tilaan ja saa havainnoitsijan roolin. Kuvia tarkastellaan View-Master-katselulaitteen avulla, jolloin katselukokemus on tekniikan puolesta hyvin yksityinen. Jokaisella katsojalla on mahdollisuus kokea kuvieni esittämät paikat eri tavalla ja rinnastaa peräkkäin havaittavia paikkoja ja niihin liittyviä merkityksiä.
Stereoskooppisten kuvaparien välityksellä katsojalle avautuvat näkymät sekä kirjallisen osuuden pohdinta osoittavat julkisivutypografian merkityksen kaupunkikuvassa osana kokemuksellista, lukuisia esteettisiä yksityiskohtia sisällään pitävää ympäristöä. Lopputyöni osoittaa, että julkisivutypografia ei tukahduta arkkitehtonista elämystä, vaan antaa sille niin tyylillistä kuin historiallistakin lisäarvoa. Kuvaamani kaupunkitilallinen typografia on koettavissa sekä osana paikkaa ja sen identiteettiä että unenomaisella tavalla jokaisen kaupungin kokijan muistoissa ja mielikuvissa.
Kirjan sivukoko on 190 mm x 190 mm ja sivumäärä 87 sivua. Käytetty kirjaintyyppi on Perpetua. Kirjan sisäsivujen materiaali on Multi Offset 140 g/m2. Asiasanat ovat typografia, tila, paikka, ympäristö, kaupunkikuva, kokeminen.

Aineisto: Sidottu kirja
Asiasanat: typografia, tila, paikka, ympäristö, kaupunkikuva, kokeminen
Säilytyspaikka: TaiK:n kirjasto, GSO:n toimisto
Salassapitoaika päättyy: