Osasto: Graafisen suunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Elektronisen kuvajournalismin maisteriohjelma
Tekijä: Viebrock, Hans-Peter
Työn nimi: Barcelona - valokuvakertomus digitaalisessa ympäristössä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 35

Tiivistelmä:


Lopputyönäni olen tutkinut valokuvaa ja valokuvakertomusta digitaalisessa ympäristössä.

Lopputyöni koostuu verkkoon rakennetusta valokuvallisesta teoksesta ja sitä analysoivasta tutkimusosasta. Päämääräni oli pohtia valokuvakertomuksen rakentumista ja mahdollisuuksia tietokoneen muodostamassa digitaalisessa kertomusympäristössä. Projektina lopputyöni oli samalla myös uuteen ilmaisumuotoon tutustumista, sillä tietokoneella on omat erityiset ja monessa suhteessa vielä hyödyntämättömät kertomistapansa.

Verkkoteokseni aihe oli matkakertomus Barcelonasta, joten sen kautta hahmotin myös kuvareportaasin muotoa uudessa mediassa. Teoksen rakenteellisena lähtökohtana oli tietokoneen ensyklopedisyyden ominaisuuden soveltamisessa valokuvakerrontaan, jolloin lopputuloksessa kuvaruudulta avautui laaja ja syvä digitaalisen valokuvan arkisto hypertekstirakenteen mahdollistamassa etenemisrihmastossa. Hypertekstirakenteen ja vuorovaikutteisuuden kautta arkistollisessa kuvakertomuksessa korostui assosiatiivisyyteen perustuva etenemislogiikka, joka eroaa perinteisten medioiden loogis-lineaarisesti etenevistä kertomuksista. Lopputuloksena kuvakertomukseni painottui subjektiivisen kokemuksen välittämiseen.

Kirjallisessa tutkimusosassa: 1) kokosin yhteen vertaillen analogisen ja digitaalisen valokuvan ominaispiirteitä ja niihin liittyvää käsitteistöä. Niiden kautta pohdin millaisena valokuvan olemus oli ymmärretty ennen valokuvan digitalisointia ja miten digitaalisuus siihen näkemykseen vaikutti; 2) analysoin valokuvaa kuvaruudulla; 3) määrittelin tietokoneen kertomisominaisuuksia ja niiden soveltuvuutta valokuvakerrontaan; 4) lopuksi edellä mainittujen pohjalta analysoin tekemääni valokuvateosta ja samalla selitin sen valmistamisprosessin ja siihen kuuluvia teknisiä ratkaisuja ja valokuvaan liittyviä pohdintojani.

Aineisto: Verkkoteos osoitteessa www.uta.fi/laitokset/tiedotus/ekj/barce, kirjallinen osuus, cd-levy
Asiasanat: Valokuvaus, uusmedia
Säilytyspaikka: Taik:n kirjasto
Salassapitoaika päättyy: