Osasto: Visuaalinen kulttuuri
Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu
Tekijä: Siitonen, Tuomas Tuomonpoika
Työn nimi: Helsinki®?: kaupungin voimakenttiä kartoittamassa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 70

Tiivistelmä:

"Helsinki®: kaupungin voimakenttiä kartoittamassa" on kirjallinen lopputyö. Tavoitteenani on ollut jonkinlaisella teoreettisella tasolla kartoittaa maailmaa, jossa tulen suunnittelijana toimimaan. Olen kokenut tekeväni jonkinlaista karttaa tai työkalupakkia, joka mahdollistaisi alaani liittyvien teoreettisten keskustelujen seuraamisen ja niihin osallistumisen.

Globalisoituneessa maailmassa visuaaliset kulttuurit leviävät salamannopeasti, lomittuvat, kerrostuvat ja sulautuvat toisiinsa. Makrotason rakenteista lähtevät vaikutukset törmäävät mikrotason käytäntöihin ja muuttuvat niiden kautta havaittavaksi todellisuudeksi. Kaupunkitilassa tämä on kenties ilmeisimmillään. Kaupungit ovat alunperin syntyneet kaupanteon, tarjonnan ja kysynnän kohtaamisen, muinaisten kauppapaikkojen ympärille. Kuluttaminen on kaupunkilaisuuteen sisäänrakennettua toimintaa.Paitsi että nykyajan kaupungit ovat tuotemerkkien kyllästämiä, visuaalisten viestien taistelukenttiä, myös itse kaupunkien tuotteistaminen on alettu nähdä tarpeellisena. Tuotteistaminen on ajankohtainen asia kilpailtaessa yrityksistä, investoinneista, asukkaista ja matkailijoista maailmanlaajuisesti. Kuitenkin kaupunki on myös ihmisten koti. Millaisilla tasoilla nämä maailmat kohtaavat ja millaisista lähtökohdista "kaupunki-brandia" voisi lähteä suunnittelemaan ovat työni kaksi keskeistä kysymystä.

Työn luvussa 1 tutkin makrotasoa eli mitä ovat nämä yllämainitut globaalisti vaikuttavat voimat, millaisten mekanismien avulla ne toimivat ja kuinka ne muokkaavat meitä ympäröivää todellisuutta. Luvussa 2 siirryn mikrotasolle, tutkimaan miten ihminen hahmottaa ympäristöään ja jäsentää näennäisen kaoottista todellisuutta itselleen merkityksellisiksi rakenteiksi ja niiden avulla työstää identiteettiään. Niistä siirryn luvussa 3 pohtimaan hieman tuotteistamista yleisesti, ennenkuin luvussa 4 makro- ja mikrotasot kohtaavat kaupunkitilassa. Pohdin kaupunkituotteen ominaisuuksia luvuissa 1 ja 2 löytämieni käsitteiden avulla.

Tämä on lopputyö visuaalisen kulttuurin osastolle, ei puhdas tieteellinen tutkielma. Pääpaino työn tekemisessä on silti ollut tutkimisessa ja tekstin tuottamisessa. Olen halunnut antaa työlle ulkoasun, joka palvelee tätä tarkoitusta, ja houkuttelee syventymään tekstiin ja työhön kokonaisuutena sen sijaan että työtä tarkasteltaisiin vain graafisen suunnittelun työnäytteenä. Työn kuvituksena olen käyttänyt valokuvia Helsingistä vuonna 2003 ja eri tiedotusvälineistä keräämääni kuvamateriaalia. Kuvituksen toivon tukevan valitsemaani lähestymistapaa.

Kirjan sivukoko on 140 x 200 mm ja sivumäärä 70 sivua. Työssä käytetyt kirjasintyypit ovat Rockwell ja Plantin. Sisäsivujen materiaali on Munken Lynx, 80 g / m2 ja kansien Colotech 250 g / m2.

Aineisto: kirja, 70 sivua
Asiasanat: Visuaalinen kulttuuri, globalisaatio, näkemisen ja kokemisen kulttuuriset ehdot, kaupunkitila, tuotteistaminen
Säilytyspaikka: Kirjasto
Salassapitoaika päättyy: