Osasto: Grafisen suunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Graafisen suunnittelun MA-ohjelma
Tekijä: Utriainen Helimaaria
Työn nimi: Piilopaikka-kirja kuvakerronnan välineenä
Työn laji: Lopputyö

Taiteen maisterin lopputyössäni tutkin kirjaa kuvakerronnan välineenä. Keskityn kerronnassa valokuvaan, joka on tarinan muodossa sidottu kirjan rakenteeseen. Teemallisena lähtökohtanani suunnittelulle on ollut tarinalle valitsemani aihe: eksyminen. Eksyessään ihminen alkaa hahmottaa ympäristöään erityisellä tavalla. Olennaiseksi tulevat maamerkit, sijainti, suunnat ja paikan hahmottaminen. Olen lähestynyt kerrottavaa valokuvallista tarinaa yhdistäen eksymisen myös kirjan poikkeavaan rakenteeseen. Ajatukseni on purkaa tekemisessäni keskeiseksi nousseita kysymyksiä ja pohtia kuvallisen kerronnan monimuotoisuutta eksymisen kautta. Lopputyöni tutkimuskohteena ovat valokuvalliset ilmaisukeinot kuvallisessa tarinankerronnassa. Pohdin aihetta oman valokuvatuotannon ja tekemäni valokuvakirjan kautta. Kirjassani nimeltään Piilopaikka luon kuvavalinnoilla yhdessä muun kokonaisuuden kanssa lukijalle monikerroksisen tilan, tai paremminkin tarinan, joka antaa mahdollisuuden erilaisille tulkinnoille. Lukija saatetaan assosiaatiokenttien piiriin tarjoamatta kuitenkaan tiettyä tulkintamallia. Piilopaikan lähtökohta on henkilökohtaisen valokuvailmaisun tarkastelu ja esittäminen kirjan muodossa. Lähestymistapani kirjaa kohtaan on ollut utelias. Olen kirjan rakennetta kehittelemällä halunnut tehdä siitä kiinteän, yhteenkuuluvan osan tarinaani. Kirja ei näin ollen ole vain kuviani esittelevä media vaan toinen toisiaan, kirja valokuvaa ja valokuva kirjaa, tukeva kokonaisuus. Käyn läpi kirjan tekemiseen liittyviä kuvallisia ja rakenteellisia ongelmia sekä näiden suhteen tehtyjä ratkaisuja. Kirjani valokuvakerrontaa tarkastelen kerronnan rakenteeseen kuuluvien elementtien kautta sekä hahmotan suunnitteluprosessin taustalla vaikuttavia henkilökohtaisesti kiinnostavia tekijöitä ja henkilöitä. Tarkastelumenetelminäni ovat olleet Merja Salon nimeämät kuvakerrontaan kuuluvat elementit sekä elokuvakerronnan keinot kuten montaasi. Aineistona olen käyttänyt valo- ja elokuvakirjallisuutta, joiden antia hyväksikäyttäen olen analysoinut läpikäytyä suunnitteluprosessia. Julkaisu- ja kirjatuotannossa graafiselle suunnittelijalle on suurta hyötyä dramaturgian ja kuvan retoriikan ominaisuuksien tuntemuksesta. Valokuvailmaisun tunteminen, sen analysointi ja kuvallista kerrontaa sääteleviin tekijöihin perehtyminen auttavat suunnittelijaa hahmottamaan tarinaan tarvittavia ja sen eteenpäin viemisen kannalta tärkeitä elementtejä. Tavoitteenani Piilopaikassa on kehittää kokonaisvaltaista valokuvakirjasuunnittelua ja tutkia taiteellisista lähtökohdista peräisin olevaa sarjallista kuvankäyttöä. Olen aiheessani keskittynyt kirjan suomiin monipuolisiin mahdollisuuksiin ja niiden käyttöön nykysuunnittelussa, niin rakenteessa kuin sisällön suunnittelussa.

Aineisto: Merja Salo: Imageware-kuvajournalismi mediafuusiossa, Aumont, Bergala, Marie, Vernet: Elokuvan estet
Asiasanat: Kirjasuunnittelu, kuvakerronta, valokuvaus, graafinen suunnittelu
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Sivumäärä: 41
Salassapitoaika päättyy: