Osasto: Graafisen suunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Taiteen maisteri
Tekijä: Riihiniemi Hannele
Työn nimi: Eletty ja kuvattu kaupunki mielikuvia Barcelonasta.
Työn laji: Lopputyö

Opinnäytetyöni aihe on ihmisen ja paikan välinen suhde: paikan näkeminen ja kokeminen. Tarkastelen paikan näkemistä ja kokemista henkilön havaintojen ja elämysten kautta sekä paikasta jo olemassa olevien mielikuvien ja representaatioiden vaikutusta paikan kokemiseen. Olen käyttänyt aiheeni kehyksenä kaupunkia, Barcelonaa, jossa olin opiskelijavaihdossa kolmen kuukauden ajan. Työssäni kohtaavat kaupungin imago ja identiteetti, mielikuvamaailma sekä matkailu. Lähestyn tutkimukseni kohdetta samanaikaisesti ympäristöpsykologian, humanistisen maantieteen ja kuva-analyysin alalta. Lisäksi kirjaan kokemuksiani ja mietteitäni Barcelonasta, espanjalaisesta kulttuurista sekä sopeutumisesta outoon ympäristöön. Fyysisesti työ jakaantuu kahteen osaan: ensiksi selvitän ja tulkitsen sitä miten kaupunkia katsotaan ja koetaan ympäristönä. Pohdin, miten eri tavoin eri ihmiset ^× asukkaat, matkailijat, turistit ^× kokevat saman paikan. Käsittelen myös julkista ja yksityistä tilaa ja paikkaan kuulumista. Tarkastelen kaupunkia ulkopuolisen silmin ja kiinnitän huomiota vieraus/tuttuus, toiseus/samanlaisuus ja ulkopuolinen/sisälläoleva ^Ötematiikkaan. Toiseksi paneudun näkemiseen ja katseeseen. Käsittelen valokuvausta ja sitä, mitä kuva viestii, miten kuvia tulkitaan. Mietin valokuvien antamia merkityksiä osana nykypäivän viestintää ja kulttuuriamme. Käyn myös läpi kaupunkien imagoa ja identiteettiä, sekä kuvan roolia mielikuvien rakentajana. Lisäksi luon oman kokemukseni kautta Barcelonalle kuvaston. Työni läpikäyvänä teemana on kaupunkiympäristöstä, tässä tapauksessa Barcelonasta, mediassa esitettyjen kuvien ja mielikuvien välisen suhteen pohdinta. Kolmen kuukauden ajan kuvasin havaintojani kaupungista. Kuvissani näkyy asuttu, eletty paikka. Kaupunki ei ole tyhjä, vaan siellä näkyvät elämän merkit. Kuvani näyttävät arjen kaupungin, eivät matkailumainoksen kaunista ja siistiä kohdetta, jossa aurinko paistaa. Yksittäiset näkymät ja yksityiskohdat rakentavat kokonaiskuvan kaupungista ja sen kokemisesta. Miljöö ja tunnelma välittyvät kuvista ja antavat mahdollisuuden samaistua tilaan, paikkaan ja hetkeen. Halusin tallentaa kaupungista pieniä yksityiskohtia, asioita, jotka turistilta saattavat jäädä nähtävyyksiä kiertäessä huomioimatta. Kuvauskohteet ovat jokapäiväisiä asioita, kulttuurillisia eroavuuksia, mutta mielikuvien luojia siinä missä kuvat nähtävyyksistäkin. Selvitän suhdettani ympäröivään kulttuuriin, sen osana olemiseen. Asetan oman tulkintani osaksi laajempaa käsitystä kaupungin valokuvien synnyttämistä muisti- ja mielikuvista. Opinnäytetyöni on käsinsidottu kirja, jonka painopiste on kirjantaitossa ja -sidonnassa sekä valokuvauksessa.

Aineisto: Käsinsidottu kirja
Asiasanat: kaupunkitila, kokeminen, aistiminen, tila, paikka, imago, identiteetti, mielikuvat
Säilytyspaikka: Taideteollisen Korkeakoulun kirjasto
Sivumäärä: 127
Salassapitoaika päättyy: