Osasto: Kuvallinen viestintä
Koulutusohjelma: Graafisen suunnittelun osasto
Tekijä: Luotonen Joonas
Työn nimi: Markkinoiden aistiminen Yhteisöperustainen prosessimalli tuotekonseptien ja asiakassuhteiden kehittämiseen Internetissä
Työn laji: Lopputyö

Tutkimuksen tavoite Tutkielman päätavoitteena oli kehittää prosessimalli tuotekonseptien ja asiakassuhteiden kehittämiseen Internetissä. Tutkielman lähtökohta oli yritysten tarve ymmärtää ja hyödyntää alati muuttuvia teknologioita ja asiakasvaatimuksia, sillä nämä taidot ovat keskeisiä menestystekijöitä nopean muutoksen ympäristössä. Tutkimusmenetelmä Tutkimus oli luonteeltaan konstruktiivinen, vaikka konstruktiotutkimukseen oleellisena osana kuuluvaa mallin testausta ei tämän tutkimuksen puitteissa tehtykään. Prosessimallin luomiseen käytetty aineisto kerättiin usealta alalta. Pääteemoja olivat Internet-liiketoimintamallit ja -strategiat, tuotekehitysteoria ja -käytäntö sekä asiakaskeskeiset tuotekehitysmenetelmät. Teoreettinen tieto hankittiin tutustumalla näitä aloja käsittelevään tieteelliseen kirjallisuuteen ja äskettäin julkaistuihin artikkeleihin. Empiirinen tieto kerättiin haastattelemalla kuutta ihmistä kolmessa eri yrityksessä. Tarkoituksena oli saada todenmukaisempi kuva Internet- liiketoiminnasta ja siihen liittyvästä tuotekehitystoiminnasta. Lisäksi aineistona käytettiin kahta Internetistä löytynyttä esimerkkitapausta, sillä asiakakkaan ja yrityksen välisellä vuorovaikutuksella sekä tuotekehitystoiminnalla oli kummassakin tapauksessa suuri osuus. Tulokset Tutkimuksen päätuloksena oli yhteisöperustainen prosessimalli, joka pyrkii auttamaan yritysten tasapainoilua teknologisten mahdollisuuksien ja kuluttajien toiveiden välillä. Malli yhdistää virtuaalisten yhteisöjen synnyttämiseen ja ylläpitämiseen käytettyjä menetelmiä sekä asiakaskeskeisiä tuotekehitysmetodeja. Mallin oletettuja hyötyjä yrityksen kyvylle toimia nopean muutoksen ympäristössä ovat tehostunut tuotekehitysprosessi sekä syvällisempi asiakassuhde. Yhteisöperustaisen prosessimallin oletetaan soveltuvan sellaisten fyysisten ja immateriaalisten tuotekonseptien kehittämiseen, joita ympäröivät useat monimutkaiset ja avoimet kysymykset liittyen teknologiaan, asiakkaiden toiveisiin ja markkinoinnillisiin näkökohtiin.

Aineisto: Kirjallinen työ
Asiasanat: asiakassuhteet, innovaatiot, Internet, virtuaaliyhteisöt, tuotekehitys
Säilytyspaikka: Taideteollisen Korkeakoulun kirjasto
Sivumäärä: 81
Salassapitoaika päättyy: