GRÖN, Marika

EN BILDERBOK BLIR TILL

Slutarbete 4.2.1994

Avsikten med mitt slutarbete har varit att genomgå en konstnärlig arbetsprocess, samt att utföra en undersökning av slutprodukten, som i detta fall är bilderbok med titeln Rädda Nisse. Textens och bildernas inbördes förhållande samt mottagandet av innehållet i bilderboken har undersökts. Jag strävade till att text och bilder turvis skulle föra berättelsen framåt, dock så att bilderna med hjälp av innehåll, färger och komposition skulle vara av större vikt än den till sin natur mera kompletterande texten.

Förutom själva bilderboken hör till slutarbetet även en skriftlig del, i vilkendet konstnärliga arbetets olika skeden i text och bild dokumenterats jämte bakgrundsmaterial, samt undersökningsmetoder och resultat angående slutprodukten presenteras. Bilderboken består av bilder utförda i akvarellteknik och blyerts, samt text skriven på dator. Temat är omotiverade rädslor, vilka i denna bok representeras av mörkerrädslan. Undersökningen av förhållandet mellan text och bilder har gått till så, att personer som fått se endast bilderna i boken har kompletterat dessa med en uppsats, medan personer som enbart fått läsa bokens text har tecknat en bildserie till denna. Personerna var ungdomar i åldern 12 - 15 år. Undersökningen av innehållets mottagande har skett genom intervjuer av barn i olika åldrar.

Resultatet av undersökningarna visade att innehållet uppfattades av de intervjuande såsom jag avsett, och förhållandet mellan text och bilder var sådant, att bådadera behövdes för att berätta just min unika historia. Av bilderna fick man dock ut mycket mera av innehållet än av den knappa texten.

MATERIAL: Bilderbok, skriftlig del 45 s. med bildbilaga
ÄMNESORD: Text-bildförhållande, illustration, narration, rädslor
FÖRVARAS: Konstindustriella högskolans bibliotek, avdelningen för konstfostran