HATVA, Anja

ILMAISULLISET KEINOT AAPISKIRJOJEN KUVITUKSISSA

Lisensiaatintyö

Tutkimuksen tarkoituksena oli luoda aapiskuvitusten arviointiin sopiva analyysimalli, jonka avulla voitaisiin tarkastella kuvien tehtäviä ja niiden välistä yhteyttä, kuvan semioottisten tasojen välistä suhdetta sekä löytää hyviä ratkaisumalleja kuvituksen toteuttamiseen.

Semioottisen ajattelumallin (Morris, Goldsmith, Eco) ja kognitiivisen teorian pohjalta pyrittiin läytämään perusteita lapsille tarkoitetun kuvamateriaalin suunnitteluun.

Kuvan tehtävistä tarkasteltiin esteettistä ja painottavaa funktiota ja toisaalta tiedollisia tehtäviä symbolina, dokumenttina ja orientoijana. Aineistona oli 10 aapista eri puolilta maailmaa. Aluksi tutkittiin esteettistä arviontia kokeellisessa osatutkimuksessa. Esteettisellä miellyttävyydellä todettiin erittäin merkittävä tilastollinen yhteys nelivärisyyteen, realistisempaan kuvaustyyliin, kolmiulotteisuudeltaan voimakkaampaan esitystapaan ja eidoliseen esitystapaan.

Tiedolliset tehtävät olivat tiukimmin sidoksissa tekstisisältöön, kun taas painottaminen ja esteettinen funktio tulkittiin faktorianalyysin perusteella itsenäisemmiksi tekstisisällöstä. Painotuksella oli erittäin merkitsevä tilastollinen yhteys kuvan kokoon.

Kaikissa kirjoissa oli käytetty hyvin vähän symbolista kuvaa. Realismiasteikon ääripäät, abstrakti kuva ja valokuva puuttuivat lähes kokonaan. Lasten on kuitenkin todettu jossakin määrin pystyvän ymmärtämään metaforista esitystapaa, joten symbolien käyttö kuvitusmuotona voisi olla haastavaa.

Dokumentoivuudella oli merkitsevä tilastollinen yhteys kuvaustyylin realistisuuteen. Doku- mentissa sommittelun rakenne voi olla mikä tahansa: sisältö määräsi muotoa. Kuva orientoi eniten silloin, kun kuvarakenne oli useammasta kuvasta koostuva.

Yleisesti voi todeta, että "huonoiksi" arvioiduissa kuvissa syntaktiset ja semanttiset piirteet olivat ristiriidassa pragmaattisen tehtävän kanssa , "hyvissä" kuvituksissa ne olivat loogisesti samansuuntaiset.

AINEISTO: kirjallinen tutkielma
ASIASANAT: aapiskuvitukset, dokumentoivuus, esteetiikka, kuva-analyysi, kuvan funktiot, lapsen havaintokyky, orientoivuus, painotus, semiotiikka, symbolisuus
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto