PVM: 1997
OSASTO: Elokuvataiteen osasto
KOULUTUSOHJELMA: Tuotannon linja
TEKIJÄ: Riina Hyytiäinen
TYÖN NIMI: Tuottaja TV-draamasarjassa
TYÖN LAJI: Lopputyö

Lopputyöni on kirjallinen tutkimus, jonka pääkysymyksenä on, mitkä ovat tuottajan mahdollisuudet 90-luvun Suomessa vaikuttaa televisiolle tuotettavan draamasarjan taiteellisten tavoitteiden asetteluun kehittelyyn ja toteutumiseen Tutkielmani pääaineisto koostuu loppukesästä 1997 tehdyistä tuottajahaastatteluista joissa kuusi suomalaista tuottajaa kertovat kukin yhden projektinsa pohjalta omista näkemyksistään ja toimintatavoistaan tuottajina TV-draamasarjan tuotantoprosessissa. Haastattelujen tueksi tai vastaväittämiksi olen aiheesta julkaistujen artikkeleiden, kirjojen ja opetusmonisteiden lisäksi hyödyntänyt omia näkemyksiäni ja kokemuksiani draamasarjojen

Kadonnut näky ja Kadonnut kirje tuotannoista. Tutkimusmenetelmänä käytän puolistrukturoitua teemahaastattelua.

Tutkimusmateriaalin pohjalta tuottajalla on ratkaiseva osuus taiteellisen lopputuloksen synnyssä. Tuottaja vaikutti taiteelliseen lopputulokseen valitsemalla tuotantoryhmäänsä ihmiset, jotka lähtivät tuottajan kanssa kehittämään ideaa ohjelmasarjaksi. Tuottajan vuorovaikutuksessa tilaajan kanssa laatimat puitteet tuotannolle, kuten kokonaisaikataulu ja budjetti, vaikuttivat lopputulokseen. Tuottajan kyky motivoida projektin työntekijät yhteisen päämäärän toteuttamiseen oli tärkeä tuotteen onnistumisen kannalta.

Mitä useampia päätöksiä tuotannon suhteen tehtiin ilman tuottajaa, sitä enemmän tuottajan työ painottui ohjelman toteuttamiseen ideoinnin ja suunnittelun sijaan. Tuotantotapa, jossa tuottajana oli tuotteen kokonaisvastuu ideoinnista katsojien tyytyväisyyteen asti, painotti tuottajan luovuutta ja vaikutusmahdollisuuksia suhteessa lopputulokseen.

Käsikirjoitusprosessin kulku oli ensimmäinen projektin vaihe, jossa tuottajan asema heijastui suoraan kokonaisvastuuseen projektista. Jos tuottaja itse kykeni vaikuttamaan käsikirjoitukseen ja käymään käsikirjoittajan kanssa keskusteluja jo kirjoitusvaiheessa tai jopa ennen sitä, hän koki projektin kokonaisvastuun suurena.Tuottajan oli myös helpompi asennoitua projektin kuluessa käsikirjoituksesta tai perus- asetelmasta johtuviin ongelmiin, jos hän tiesi mitkä seikat olivat olleet puoltamassa esimerkiksi tuotannollisesta vaikeita kohtauksia. Tuottaja pystyi määrittelemään tuotannon kokonaispuitteeet ja tarpeet sitä paremmin mitä tarkemmin hän oli kyennyt sisäistämään käsikirjoituksen maailman ja sen erityisvaatimukset.

Aineisto: Tuottajahaastattelut: Pirjo Airaksinen, Asko Apajalahti, Sirpa Bertling, Anna-Maija Eräkangas, Hannu Kahakorpi, Solja Kievari

Asiasanat: Tuottaja Tv-draamasarjassa