PVM:1996
OSaSTO: Elokuvataiteen osasto
KOULUTUSOHJELMa: Elokuvataiteen koulutusohjelma
TEKIJä: Nousiainen, Jaakko
TYÖN NIMI: Palkeenkielet
TYÖN LAJI: Lopputyö

Lopputyöni on radiofoninen teos nimeltään Palkeenkielet. Se on Radioteatterin tuottama kokeellinen ääniteos, jonka olen toteuttanut yhdessä Juha Valkeapään kanssa nimellä Kesken. Olen työskennellyt yhdessä Valkeapään kanssa Kesken-projektin parissa vuodesta 1992 ja tutkinut ihmisääni-improvisaation erilaisia mahdollisuuksia. Lähtökohtamme on improvisaatiossa, ja perusmateriaalina käytämme aina omia ääniämme. Emme käytä sanoja, vaan tutkimme ihmisäänen muita ilmaisun keinoja.

Palkeenklelet perustuu neljälle Kesken-duon live-esitykselle jotka järjestettiin syksyllä 1994. Nämä esitykset sekä neljän lukijan kunkin esityksen jälkeen lukema tekstimateriaali nauhoitettiin. Materiaalista editoitiin uusi radiofoninen kokonaisuus Radioteatterin kuunnelmayksikossä syystalven 1994 aikana. Yksi lähtoajatuksista oli saada Palkeenkielet kuulostamaan kaikkien ihmisäänien kavalkadilta. Lopullisessa työssä sanojen semanttinen taso ei ole tärkeä, sanat ovat vain elementti muiden ihmisen äänien puheessa.

Lopputyöni kirjallisen osan nimi on äänen rajatila. Sen historiallisessa osuudessa käyn läpi tärkeimpiä ihmisääntä työssään käyttäneitä taiteilijoita 1890-luvulta eteenpäin, ja seuraan heidän ilmaisunsa keinojen ja pyrkimyksien kehittymistä. Tutkin myös miten suhtautuminen radioon taiteellisen ilmaisun välineenä on kehittynyt 1920-luvulta eteenpäin. Lisäksi esittelen muutamia äänen analysoimisen teorioita ja ihmisäänen syntymekanismia sekä ihmisäänen psykologista taustaa. Lopuksi käyn läpi lopputyoni työvaiheet ja analysoin niitä.

Selvitän prosessin lähtökohtia ja taustoja sekä kerron harjoitus- ja työmetodeistamme. Tarkastelen esiintyjien suhdetta toisiinsa ja suhdetta yleisöön sanattoman äänikommunikaation tasolla. Kesken-esityksissä jatkuva kommunikaatio esiintyjien kesken ja yleisön välillä on oleellinen tekijä tilanteen virittymiselle. Esiintyjien on pysyttävä herkkänä tilanteelle ja pystyttävä antautumaan kussakin tilanteessa syntyvien tunteiden johdattelulle.

Selvitän myös kahden erilaisen ilmaisumuodon, live-esityksen ja, radiofonisen työn yhteensovittamisen synnyttämiä vaikeuksia Palkeenkielten radioversion toteutuksen aikana. Käyttämällä erilaisia vieraannuttamiskeinoja pyrimme poistamaan radioversiosta live-nauhoituksen synnyttämää esitysten dokumentaation tuntua.

Keskeisenä päämääränä Palkeenkielten tekemisessä oli synnyttää radiofoninen teos, jonka totutusta ohjelmavirrasta poikkeava ilmaisu virittää kuulijat huomioimaan ympäristönsä uudella ja totutusta poikkeavalla tavalla.

aineisto DaT-nauha: Palkeenkielet (23'50"), Kirjallinen osa: äänen rajatila
asiasanat äänisuunnittelu, radiosifonia, improvisaatio