PVM:15.3 1996
OSASTO: Elokuvataiteen osasto
KOULUTUSOHJELMA: Elokuvataiteen koulutusohjelma
TEKIJÄ: Jääskeläinen Kari
TYÖN NIMI: Interaktiivinen televisio

Lopputyössä pyrittiin selvittämään interaktiivisen televisioteknologian (ITV) taustalla olevaa teknistä kehitystä, ITV:n toteutusmalleja sekä todennäköisiä sisältötyyppejä. Lisäksi pyrittiin arvioimaan miten ITV vaikuttaa eräiden toimialojen rakenteeseen. Tutkimusotteeksi valittiin deskriptiivisanalyyttinen lähestymistapa. Tutkimuksen lähdeaineistona olivat alan ulkomainen kirjallisuus ja aikakauslehdet, Internet-tietoverkosta saatu tieto sekä yli kymmenestä kansainvälisestä seminaarista saatu aineisto.

Tutkimusraportin alussa on tarkasteltu ITV -toimialan rakennetta sisällön, mahdollisten siirtoteiden sekä tulevien asiakkaiden kannalta. Interaktiivisen television mahdollistavat tekniset arkkitehtuurivaihtoehdot selvitettiin perinpohjaisesti alkaen tiedonsiirron peruskäsitteistä, edeten palvelimien, siirtoteiden, kotipäätteiden ja käyttöliittymien kautta aina lopullisiin sisältötyyppeihin. Sisältötyypeistä lähemmin tarkasteltiin Video-on-demand -palvelua, kotimyyntiä, interaktiivista mainontaa, interaktiivista viihdettä sekä videopelejä. Myös Intemet -tietoverkkoon perehdyttiin pitäen sitä eräänlaisena mallina tulevaisuudessa vallitseville ITV-palveluille.

Tutkimuksessa arvioitiin interaktiivisen television yleistymisen vaikutuksia eräisiin toimialoihin . Puhelinyhtiöiden ja kaapeli-tv-operaattorien tuotevalikoimien arvioidaan muuttuvan hyvin samankaltaisiksi ja yhtiöryhmien ajautuvan keskenäiseen kilpailuun. Perinteisten Broadcasting -yhtiöiden on yleisesti arvioitu olevan digitaalisen kehityksen suurimpia häviäjiä. Hiljattain alkanut kuitenkin löytyä toimintamalleja, joilla perineteisetkin tv-yhtiöt pystyvät tarjoamaan ainakin jonkinasteista interaktiivisuutta. Pienille sisällöntuottajille nähdään aukeavan mahdollisuuksia erityisesti interaktiivisen mainonnan ja kotimyyntisovellusten toteuttajina. Myös videopelien tuotannossa ja Internettiin toteutettujen virtuaaliyhteisöjen toteuttaminen avaa liiketoimintamahdollisuuksia. Katsojien kannalta uusi kehitys näyttää lupaavalta, sillä edessä on ennenkaikkea lisääntyviä valinnanmahdollisuuksia niin sisällön, mainonnan kuin katsomisajankin suhteen.

Asiasanat: Interaktiivinen televisio, internet, multimedia, on-demand, homeshopping