Osasto: elokuvataiteen osasto
Koulutusohjelma: elokuvataiteen maisterin ko.
Tekijä: Halme, Mia
Työn nimi: KUKA OHJAA? Dokumenttielokuvaohjaajan ja elokuvan henkilön suhteen muodostuminen: rajat, luottamus ja vallankäyttö
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 67

Tiivistelmä:

Tutkimuskohteeni on dokumenttielokuvaohjaajan ja elokuvan henkilön suhteen muodostuminen. Käsittelen aihetta ohjaajan näkökulmasta lähinnä ennakkotyön aikana, mitä pidän ohjaajan näkymättömänä, mutta tärkeänä, työvaiheena. Tutkimustehtäväni on määrittää, mitkä tekijät vaikuttavat ohjaajan ja henkilön suhteen syntyyn niin, että suhteesta voisi tulla luottamuksellinen.
Määrittelen luottamuksellisen suhteen sellaiseksi, jossa ohjaaja ja henkilö saavat molemmat määrittää itse henkilökohtaisen reviirinsä rajat ja ehdot, joilla kanssakäymisessä ollaan. Luottamuksellisessa suhteessa molemmat voivat tuntea olonsa turvalliseksi, vaikka suhteessa esitettäisiin kritiikkiä tai siinä olisi ristiriitoja. Ihanteellisena pidän tilannetta, jossa ristiriidat voidaan nähdä suhteen ja tulevan elokuvankin voimavarana. Tällöin ristiriitoja voidaan hyödyntää ennakkosuunnittelua ja valittuja rooleja rikkovana tekijänä, jotka voivat luoda uutta ja odottamatonta kohtaamista kahden ihmisen suhteessa. Ohjaajalta tämä vaatii improvisointikykyä eli kykyä luopua omista ennakko-oletuksista ja suunnitelmista sekä luoda spontaanisti uutta.
Keskeistä ohjaajan ja henkilön suhteen luottamuksellisuudelle on ohjaajan yksin tekemä ennakkotyö. Merkittävä osa tätä vaihetta on ohjaajan itsensä paikantaminen, mihin liittyy oman roolin tiedostaminen ohjaustyössä, taiteilijaidentiteetin määrittäminen ja oman moraalikäsityksen selvittäminen. Näiden tekijöiden käsittely helpottaa myös näkökulman etsimistä elokuvan aiheeseen. Määrittelen työssäni näkökulman positioksi, josta ohjaaja katsoo elokuvansa henkilöiden elämää ja myöhemmin materiaaliaan. Näkökulmaa pidän riippuvaisena ohjaajan omista elämänkokemuksista, joten itsetuntemus on näkökulman löytämisessä olennaista.
Käsittelen lopputyössäni myös ohjaajan ja henkilön suhteeseen liittyvää vallankäyttöä. Valtaa käyttävät suhteen molemmat osapuolet ja siihen vaikuttavat erityisesti ohjaajan ja henkilön motiivit elokuvan tekemiseen sekä heidän valitsemansa roolit suhteessa toisiinsa. Ohjaajan rooleista kirjoitan erikseen vielä työni lopussa sekä erityisesti rooleihin tai roolittomuuteen liittyvästä häpeän tunteesta dokumenttielokuvaohjaajan työssä.
Pidän ohjaajan valitsemaa roolia merkittävänä siinä, millaiseksi ohjaajan ja henkilön suhde muodostuu, koska henkilö peilaa itseään ohjaajaan ja tämän rooliin. Ohjaaja saattaa epävarmana piiloutua roolinsa taakse, mikä aiheuttaa juuri häpeän tunnetta. Häpeä on oman kokemukseni kannalta mielenkiintoisin tunne, jota ohjaaja joutuu käymään läpi suhteessa elokuvansa henkilöön. Häpeä omasta roolista tai omasta itsestä, häpeä tunkeutumisesta toisen elämään tai vääristä arvioista toisesta henkilöstä. Pidän häpeää inhimillisenä tunteena, joka avoimesti käsiteltynä voi vapauttaa myös henkilössä hänen piilottamiaan ominaisuuksia.
Lopputyössäni päädyn korostamaan ensisijaisesti ohjaajan itsetuntemuksen merkitystä ohjaustyössä. Itsetuntemuksen päämääränä pidän vapauden tunnetta kaikissa työvaiheissa. Vapauden tunteella tarkoitan pohjimmaista varmuutta oman työn sisällöstä ristiriitaisillakin hetkillä sekä työn teknisen ja konkreettisen puolen yhteyttä ohjaajan tulkintaan todellisuudesta ja hänen sisäiseen arvomaailmaansa.
Kirjallisen lopputyöni pohdintoja peilaan taiteelliseen lopputyöhöni, dokumenttielokuvaan Omalla vastuulla (2002, ohjaus Mia Halme ja Anna Korhonen) ja omaan ohjaajan työhöni tässä elokuvassa.

Aineisto: kirjallinen lopputyö
Asiasanat: dokumenttielokuva, dokumenttielokuvaohjaaja, positio, näkökulma, rooli, vallankäyttö ja dokumenttielokuva, ohjaaja ja henkilö
Säilytyspaikka: TaiK:n kirjasto
Salassapitoaika päättyy: