Osasto: Elokuvataiteen osasto
Koulutusohjelma: Elokuvaleikkaus
Tekijä: Kohtamäki Kimmo
Työn nimi: Lajityypin vaikutus dokumenttielokuvan leikkauksessa
Työn laji: Lopputyö

Tutkin lopputyöni kirjallisessa osassa leikkaamani kahden pitkän dokumenttielokuvan leikkausprosesseja. Lopputyöni taiteelliset osat, Hanna Miettisen ohjaama 100 kelloa (1998) ja Mika Koskisen ohjaama Valkoinen panda (1999) poikkeavat toisistaan lähtökohdiltaan. 100 kelloa oli erittäin pitkälle valmiiksi käsikirjoitettu dokumentti ja se edustaa subjektiivisen dokumentin genreä. Valkoinen panda edustaa seurantadokumenttia, jonka aihe tuli ohjaajalle eteen yhtäkkiä ja jota lähdettiin kuvaamaan lyhyellä varoitusajalla ilman etukäteen mietittyä käsikirjoitusta. Kirjallisessa osan alussa luon historiallisen katsauksen subjektiivisen ja seurantadokumentin genren kehitykseen. Analysoin leikkausprosesseja käyttäen kahta eri lähestymistapaa: dokumentoitua introspektiota ja retrospektiivista rakenneanalyysia. Dokumentoidulla introspektiolla tarkoitan omien muistiinpanojen, päiväkirjojen ja katselukommenttien analyysia eli pyrin systemaattisesti käymään läpi leikkausprosessin aikana syntynyttä dokumentaatiota. Retrospektiivisella rakenneanalyysilla tarkoitan eri leikkausversioiden vertailua ja elokuvan rakenteen kehittymisen analysointia. Tutkin työssäni myös emootioiden, äänimaailman, musiikin ja koekatseluiden vaikutusta leikkausprosessissa sekä dokumentin leikkaamiseen sisältyviä eettisiä kysymyksiä. Subjektiivisen ja seurantadokumentin leikkausprosessit eroavat rakenteenmuodostuksessa, materiaalien käsittelytavaltaan ja leikkaustyyliltään. Subjektiivinen dokumentti koostuu pienemmistä rakenneyksiköistä ja niiden kombinaatiomahdollisuudet ovat suuremmat kuin seurantadokumentissa. Seurantadokumentin realistisuuden vaatimus luo leikkaamiselle tiukempia rajoituksia kuin subjektiivinen lähestymistapa. 53 s. + liitteet 51 s.

Aineisto: Kirjallinen lopputyö
Asiasanat: Elokuvaleikkaus, seurantadokumentti, subjektiivinen dokumentti
Säilytyspaikka: Taikin kirjasto, ETO
Sivumäärä: 53
Salassapitoaika päättyy: