Osasto: Elokuvataiteen osasto
Koulutusohjelma: Mainos- ja tiedotuselokuvan MA-koulutusohjelma
Tekijä: Huhta Juha
Työn nimi: Mainoselokuvatuotantoyrityksien nykytila ja työntekijöiden koulutustarpeet vuosituhannen vaihtuessa
Työn laji: Lopputyö

Tämän lopputyön tarkoituksena on selvitellä kotimaisten mainoselokuvatuotantoyrityksien nykytilaa ja toimintaympäristöä tuotantoyrityksien näkökulmasta, sekä tutkia heidän työntekijöidensä täydennys- ja jatkokoulutustarpeita. Lähtökohtana tutkimukselle oli Suomen audiovisuaaliset tuottajat Satu ry:n näkemys siitä, että mainoselokuva-alan täydennys- ja jatkokoulutusta on voimistettava ja kohdennettava uudella tavalla, jotta se paremmin vastaisi mainoselokuvatuotantoalan tarpeita. Lopputyö pohjautuu pääasiassa kyselytutkimukseen, joka tehtiin Satu ry:n mainoselokuvajaoston jäsenyrityksien toimitusjohtajille vuonna 1999. Tämän kaltaista työnantajan lähtökohdista tapahtunutta koulutustarpeiden kartoitusta elokuva- tai mainoselokuva-alalta ei ole aiemmin tehty. Tutkimustuloksia täydensin asiantuntijahaastatteluilla. Lopputyö jakaantuu kolmeen pääosaan. Ensimmäisessä osassa tarkastelen mainoselokuvatuotantoyrityksien toimintaympäristöä ja tapoja. Toisessa osassa käsittelen mainoselokuvatuotantoyrityksien henkilöstörakennetta tutkimustulosten valossa ja kolmannessa osassa puolestaan selvitän myös tutkimustulosten perusteella mainoselokuvatuotantoyrityksien kokemat työntekijöidensä koulutustarpeet. Lopussa esitän joitakin yleisempiä johtopäätöksiä, huomioita ja kehittämisajatuksia, jotka eivät aiemmin tekstissä ole tulleet esiin. Koulutusta koskevat asiat löytyvät kaikki asianomaisilta kohdiltaan tekstistä.

Aineisto: Kyselytutkimu
Asiasanat:
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 85
Salassapitoaika päättyy: